بسمه تعالی

نمونه قرارداد مراقبت و نگهداری از کودک

ماده یک طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ …………………….  به شماره ثبت ………………… و به نشانی : ……………………………………………به عنوان ناظر این قرارداد با شرایط و اهداف ذیل این قرارداد بین طرفین این قرارداد به شرح زیر منعقد می گردد.

آقای / خانم ……………… فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………. و کد ملی ……………………………… به شماره  تلفن ثابت ……………….. و همراه ………………….. و به نشانی……………………………………………… به عنوان «  سرپرست » که در این قرارداد اصطلاحاً طرف اول قرارداد نامیده می شود از یک سوی

و آقای / خانم ……………… فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………. و کد ملی ……………………………… به شماره  تلفن ثابت ……………….. و همراه ………………….. و به نشانی……………………………………………… به عنوان «  مراقب کودک  » که در این قرارداد اصطلاحاً طرف دوم قرارداد نامیده می شود از سوی منعقد می گردد.

ماده دو موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از نگهداری و مراقبت از کودک یا کودکان موضوع قرارداد شامل : انجام امور شخصی و نظافتی کودک ، تعویض پوشاک ، لباس ، استحمام و شستشوی کودک ، دادن غذای کودک بر اساس دستور العمل سرپرست ، انجام امور مربوط به سرگرمی ، بازی و استراحت کودک ، انجام آموزش های مورد نیاز کودک از قبیل شعرخوانی ، آموزش زبان ، ریاضی و آموزش های رفتاری و صحبتی مورد نظر سرپرست ، تنظیم وعده های غذایی و استراحتی کودک  ، بردن و آوردن کودک به مهد  یا مدرسه ، انجام تمرینات مربوط به آموزش های درسی و کمک برنامه کودک و در کل انجام کلیه امور مراقبتی ، نگهداری و آموزشی کودک .

تبصره : کلیه فعالیت مراقب کودک در امور روزانه  بر مبنای فعالیت های متداول و عرفی بوده که این امور در هنگام عقد قرارداد و توسط مسئول موسسه به طرفین ابلاغ می گردد.

شرح توضیحات و یا درخواست های ویژه سرپرست  :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده سه مدت قرارداد

مدت این قراردا بر اساس توافق طرفین  به مدت ………….. روز / هفته / ماه / سال توافق می گردد .

تبصره : افزایش مدت مذکور یا افزایش ساعات کار با توافق طرفین قرارداد قابل انجام خواهد بود و هزینه های آن بر اساس توافق طرفین یا نظر مسئول موسسهمشخص می گردد.

مطالعه کنید!  وقتی کودک از نگهدار بچه متنفر است چه باید کرد؟

ماده چهار مبلغ قرارداد

 1. مبلغ این قرارداد بر اساس توافق طرفین ، مبلغ …………… ریال برای هر روز / هفته / ماه / سال تعین می گردد.
 2. مبلغ ……………ريال برای هر ساعت / روز / هفته اضافه کاری همیار  تعیین می گردد .

ماده پنج نحوه پرداخت قرارداد

کل مبلغ تعیین شده این قرارداد بر اساس  زمان مقرر شده در هنگام  بستن این قرارداد به حساب ……………………………………..و شرکت موظف است در پایان هر روز / هفته / ماه / سال و پس از حصول اطمینان از کیفیت  کار صورت گرفته و عدم اعتراض سرپرست یا نماینده وی در این قرارداد ، مبلغ مذکور را به مراقب کودک پرداخت نماید.

ماده شش تعهدات طرف اول ( سرپرست کودک  )

 1. پرداخت بموقع و کامل مبالغ تعیین شده قرارداد شامل حق الزحمه و مبالغ اضافه کاری .
 2. مکتوب کردن شرح وظایف درخواستی از طرف دوم  به صورت کتبی و در زمان امضای قرارداد.
 3. تعیین شرایط کاری درخواستی طرف دوم در ابتدای قرارداد .
 4. عدم تغییر در برنامه کاری یا شرح وظیف طرف دوم قرارداد  بدون توافق و اجازه قبلی.
 5. هماهنگی کامل با موسسه در افزایش و یا کاهش ساعات کاری و یا شرح وظایف طرف دوم
 6. عدم پرداخت مستقیم وجه قرارداد به طرف دوم قرارداد  بدون هماهنگی با موسسه.

ماده هفت تعهدات طرف دوم ( مراقب کودک )

 1. رعایت مرامنامه اخلاقی
 2. رعایت حسن امانت داری
 3. هماهنگی با موسسه ی نگهداری
 4. رعایت اخلاق و انصاف در کار.
 5. انجام کلیه درخواست های سرپرست یا نماینده ایشان با توجه به قرارداد پیش رو .
 6. هماهنگی کامل با نماینده طرف قرارداد کودک در انجام امور خارج از قرارداد و تعهد مراقب کودک.
 7. دادن غذای کودک در زمان های مشخص شده .
 8. خواباندن کودک و مراقبت از استراحت کافی وی در ساعات مشخص شده .
 9. عدم ترک کودک تا قبل از تحویل وی به والدین .
 10. کمک و آموزش انجام امور شخصی و نظافتی و بهداشتی کودک .
 11. آموزش های کمک درسی و آموزشی
 12. تمرین زیان خارجی
 13. خواندن کتاب برای کودک .
 14. بردن و آوردن کودک به مهد یا مدرسی.
 15. کمک در جهت انجام تکالیف مهد یا مدرسی.
 16. تمرین شعر خوانی و تقویت حافظه کودک .
مطالعه کنید!  چگونه به نگهدار کودک اعتماد کنیم؟

ماده هشت شروط قرارداد

 1. در صورت عدم پرداخت مبلغ این قرارداد یا عدم پاس شدن چک طرف دوم این قرارداد ، موسسه مجاز با اقدام حقوقی برای وصول طلب نیروی تحت پوشش خویش می باشد.
 2. موسسه هیچگونه تعهدی نسبت به توافقات و تغیرات شرح وظیف طرفین خارج از موضوع این قرارداد نخواهد داشت.
 3. طرف دوم از کم و کیف شرایط و شرح وظایف خود اطلاع کامل داشته و با علم بر آن اقدام به امضای این قرارداد کرده است.
 4. طرف اول یا نماینده وی شرح اضافه درخواست های خود را به صورت کتبی و قبل از امضای این قرارداد مطرح کرده و بعد از امضای این قرارداد حق تغییر آن را نخواهند داشت.
 5. در صورت پایین بودن کیفیت کار طرف دوم یا عدم انجام تعهدات و شرح وظایف مورد درخواست طرف دوم ، موسسه می تواند حقوق مراقب را با توجه به وضعیت شکل گرفته کاهش داده و ما بقی را به سرپرست  بازپرداخت نماید.
 6. این قرارداد مربوط به نگهداری و مراقبت از کودک  بوده و شامل امور نگهداری و آموزشی تخصصی کودک  نمی گردد.

ماده نه موارد فسخ قرارداد

 1. عدم پرداخت به موقع مبلغ قرارداد توسط مددجو یا نماینده طرف قرارداد مددجو.
 2. تغییر محل زندگی کودک به نحوی که به تشخیص موسسه موجب مشکل برای مراقب گردد.
 3. تاخیرات مداوم یا عدم حضور مراقب در انجام موضوع این قرارداد.
 4. عدم پرداخت مبالغ مربوط به ساعات اضافه کاری یا درخواست های خارج از تعهد سرپرست  .
 5. توافق طرفین به عدم ادامه همکاری .
 6. بروز مشکلات خانوادگی یا ….. به نحوی که هر یک از طرفین قادر به ادامه همکاری نباشند.
 7. غیبت غیر مجاز و یا توقف و تعطیلی کار بدون هماهنگی با سرپرست یا نماینده وی .
 8. در صورتی که مراقب موجب بروز خسارت به طرف اول گردد ، با تایید ناظر موظف به پرداخت آن یا کسر کردن آن از مبلغ قرارداد می باشد .
مطالعه کنید!  مراقبت از کودک در برابر انحرافات جنسی

ماده ده ضمانت قرارداد

 1. طرف اول قرارداد ………… فقره چک / سفته  به مبلغ ………………… ریال و به شماره …………………… را به عنوان ضمانت پرداخت وجوه یا خسارات این قرارداد در نزد موسسه به امانت قرار می دهد تا در صورت عدم پرداخت وجوه قرارداد یا طلب مراقب  ، ناظر یا طرف متضرر بتواند بر اساس آن اقدام حقوقی بنماید..
 1. طرف دوم قرارداد ………… فقره چک / سفته  به مبلغ ………………… ریال و به شماره …………………… را به عنوان ضمانت پرداخت وجوه یا خسارات این قرارداد در نزد موسسه به امانت قرار می دهد تا در صورت بروز خسارت ، ناظر یا طرف متضرر بتواند بر اساس آن اقدام حقوقی بنماید..

ماده یازده  داوری قرارداد

چنانچه به هر دلیل در شرح وظایف طرفین این قرارداد اختلاف نظری روی دهد ابتدا با مذاکره بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در نهایت ، این اختلاف توسط موسسه به عنوان داور مرضی الطرفین بررسی و نظر خود را اعلام می نماید .بدیهی است  نظر موسسه در این  خصوص فصل الخطاب بوده  و طرفین حق اعتراض در این خصوص را  نخواهند داشت.

تبصره : این داوری صرفاً مربوط به حل اختلافات در چارچوب این قرارداد  و در امور حقوقی بوده و در صورت عدم تمایل موسسه به ورود در امور امور کیفری شامل این بند  نخواهد بود و طرفین می توانند در خصوص چنین اختلافاتی به دادگاه صالحه مراجعه فرمایند.

ماده دوازده  خاتمه

این قرارداد دردوازده ماده و در 4 صفحه و سه نسخه متحد شکل که همگی در حکم واحد هستند در تاریخ …………………..  امضا و بین طرفین مبادله گردید .

این قرارداد در یازده ده ماده و در 4 صفحه و سه نسخه متحد شکل که همگی در حکم واحد هستند در تاریخ …………………..  امضا و بین طرفین مبادله گردید .

مركز نگهداري و مراقبت و پرستاری مه چهرگان با بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص آماده ی خدمت رسانی 24 ساعته جهت اعزام پرستار کودک می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *