ماده یک – طرفین قرارداد:

این قرارداد در تاریخ ……………………. تحت نظارت موسسه به شماره ثبت ………………… و به نشانی : خمینی شهر ، خیابان شریعتی شمالی، کوچه بهارستان به عنوان ناظر این قرارداد با شرایط و اهداف ذیل این قرارداد بین طرفین این قرارداد به شرح زیر منعقد می گردد.

آقای / خانم ……………… فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………. و کد ملی ……………………………… به شماره  تلفن ثابت ……………….. و همراه ………………….. و به نشانی……………………………………………… به عنوان سالمند /  نماینده سالمند که در این قرارداد اصطلاحاً طرف اول قرارداد نامیده می شود از یک سوی

و آقای / خانم ……………… فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………. و کد ملی ……………………………… به شماره  تلفن ثابت ……………….. و همراه ………………….. و به نشانی……………………………………………… به عنوان « نگهدار سالمند،سالمند » که در این قرارداد اصطلاحاً طرف دوم قرارداد نامیده می شود از سوی منعقد می گردد.

ماده دو موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از همدلی و همراهی کردن سالمند خانم / آقای ……………….. فرزند ………………….. متولد ……………. در کلیه فعالیت های روزانه از قبیل مشارکت در خرید و بیرون رفتن سالمند ، کمک به انجام امور شخصی و بهداشتی سالمند ، کمک به انجام امور روزانه منزل مانند نظافت و تمیز کاری و پخت غذا ، همراهی سالمند در هنگام پختن و صرف غذا ، توجه به نیازهای روحی سالمند از طریق همراهی کردن در صحبت و گوش دادن به صحبت های سالمند و در کل کلیه امور روزانه ای که سالمند تمایل به انجام آن دارد به صورت همراهی کردن با ایشان در حد عرف و توان نگهدار سالمند و متناسب با شرح وظیفه ابلاغی به نگهدار سالمند می باشد .

تبصره : کلیه فعالیت نگهدار سالمند در امور روزانه  بر مبنای فعالیت های متداول و عرفی بوده و انجام کلیه  امور شخصی سالمند به صورت یک طرفه مانند  انجام سرویس های نگهداری ، نظافتی و شخصی و مراقبت ویژه  در صورت تغییر در وضعیت جسمی و روحی سالمند شامل این قرارداد نمی شود ،  کلیه این امور در هنگام عقد قرارداد و توسط مسئول موسسه به طرفین ابلاغ می گردد.

شرح توضیحات و یا درخواست های ویژه سالمند یا نماینده سالمند :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده سه مدت قرارداد

مطالعه کنید!  دلیل درد در بدن سالمندان

مدت این قراردا بر اساس توافق طرفین  به مدت ………….. روز / هفته / ماه / سال توافق می گردد .

تبصره : افزایش مدت مذکور یا افزایش ساعات کار با توافق طرفین قرارداد قابل انجام خواهد بود و هزینه های آن بر اساس توافق طرفین یا نظر مسئول موسسه مشخص می گردد.

ماده چهار مبلغ قرارداد

 1. مبلغ این قرارداد بر اساس توافق طرفین ، مبلغ …………… ریال برای هر روز / هفته / ماه / سال تعین می گردد.
 2. مبلغ ……………ريال برای هر ساعت / روز / هفته اضافه کارینگهدار سالمند تعیین می گردد .

ماده پنج نحوه پرداخت قرارداد

کل مبلغ تعیین شده این قرارداد بر اساس  زمان مقرر شده در هنگام  بستن این قرارداد به حساب موسسه واریز شده و موسسه موظف است در پایان هر روز / هفته / ماه / سال و پس از حصول اطمینان از کیفیت  کار صورت گرفته و عدم اعتراض سالمند یا نماینده وی در این قرارداد ، مبلغ مذکور را به نگهدار سالمند پرداخت نماید.

ماده شش تعهدات طرف اول ( سالمند یا نماینده سالمند  )

 1. پرداخت بموقع و کامل مبالغ تعیین شده قرارداد شامل حق الزحمه و مبالغ اضافه کاری .
 2. مکتوب کردن شرح وظایف درخواستی از نگهدار سالمند به صورت کتبی و در زمان امضای قرارداد.
 3. تعیین شرایط کاری درخواستی نگهدار سالمند در ابتدای قرارداد .
 4. عدم تغییر در برنامه کاری یا شرح وظیفه نگهدار سالمند بدون توافق و اجازه قبلی.
 5. هماهنگی کامل با موسسه در افزایش و یا کاهش ساعات کاری و یا شرح وظایف نگهدار سالمند.
 6. عدم پرداخت مستقیم وجه قرارداد به نگهدار سالمند بدون هماهنگی با موسسه

ماده هفت تعهدات طرف دوم ( نگهدار سالمند )

 1. رعایت مرامنامه اخلاقی موسسه و امانت دار بودن در وظایف محول شده به ایشان.
 2. رعایت حسن امانت داری
 3. هماهنگی با موسسه در انجام کلیه فعالیت ها و درخواست های خارج از چارچوب تعهدات و قرارداد.
 4. رعایت اخلاق و انصاف در برابر سالمند
 5. همدلی و همراهی کردن سالمند در همه حال به نحوی که موجب اعتراض یا آزار سالمند نگردد.
 6. انجام کلیه درخواست های سالمند یا نماینده ایشان با توجه به قرارداد پیش رو .
 7. هماهنگی کامل با نماینده طرف قرارداد سالمند در انجام امور خارج از قرارداد و تعهد سالمند.
 8. کمک به سالمند در انجام امور شخصی و بهداشتی
 9. کمک به سالمند در خرید روزانه و نظافت منزل
 10. کمک به سالمند در پخت غذا و خوردن غذا
 11. انجام مراقبت های روزانه به درخواست سالمند مانند یادآوری خوردن زمان دارو ها و گرفتن فشارخون و تست قند در ساعات تعیین شده.
 12. مراقبت از وضعیت روزانه سالمند و گزارش آن به نماینده طرف قرارداد یا هر شخص تعیین شده.
 13. انجام کارهای اضاف بر سازمان یا خارج از وقت کاری در صورت امکان و درخواست سالمند.
 14. پرداخت کلیه هزینه های مربوط به رفت و برگشت از خانه سالمند .
مطالعه کنید!  باید ها و نباید های روزه گرفتن سالمندان دیابتی

ماده هشت شروط قرارداد

 1. در صورت عدم پرداخت مبلغ این قرارداد یا عدم پاس شدن چک طرف دوم این قرارداد ، موسسه مجاز با اقدام حقوقی برای وصول طلب نگهدار سالمند تحت پوشش خویش می باشد.
 2. موسسه هیچگونه تعهدی نسبت به توافقات و تغیرات شرح وظیف طرفین خارج از موضوع این قرارداد نخواهد داشت.
 3. نگهدار از کم و کیف شرایط و شرح وظایف خود اطلاع کامل داشته و با علم بر آن اقدام به امضای این قرارداد کرده است.
 4. نگهدار یا نماینده وی شرح اضافه درخواست های خود را به صورت کتبی و قبل از امضای این قرارداد مطرح کرده و بعد از امضای این قرارداد حق تغییر آن را نخواهند داشت.
 5. در صورت پایین بودن کیفیت کار مددکار یا عدم انجام تعهدات و شرح وظایف مورد درخواست طرف دوم ، موسسه می تواند حقوق نگهدار را با توجه به وضعیت شکل گرفته کاهش داده و ما بقی را به سالمندبازپرداخت نماید.
 6. این قرارداد مربوط به خدمات همدلی و همراهی سالمند بوده و شامل امور نگهداری و تخصصی سالمند نمی گردد.

ماده نه موارد فسخ قرارداد

 1. عدم پرداخت به موقع مبلغ قرارداد توسطسالمندیا نماینده طرف قرارداد سالمند.
 2. تغییر محل زندگی سالمند به نحوی که به تشخیص موسسه  موجب مشکل برای مددکار گردد.
 3. تاخیرات مداوم یا عدم حضور مددکار در انجام موضوع این قرارداد.
 4. تغییر کردن شرایط جسمی و روحی سالمند به نحوی که قادر به انجام امور روزمره خویش نباشد.
 5. عدم پرداخت مبالغ مربوط به ساعات اضافه کاری یا درخواست های خارج از تعهد سالمند.
 6. توافق طرفین به عدم ادامه همکاری .
 7. بروز مشکلات خانوادگی یا ….. به نحوی که هر یک از طرفین قادر به ادامه همکاری نباشند.
 8. غیبت غیر مجاز و یا توقف و تعطیلی کار بدون هماهنگی با سالمند یا نماینده وی .
 9. در صورتی که نگهدار سالمند موجب بروز خسارت به طرف اول گردد ، با تایید ناظر موظف به پرداخت آن یا کسر کردن آن از مبلغ قرارداد می باشد .
مطالعه کنید!  پرستار سالمند ارزان و کم هزینه

ماده ده ضمانت قرارداد

 1. طرف اول قرارداد ………… فقره چک / سفته  به مبلغ ………………… ریال و به شماره …………………… را به عنوان ضمانت پرداخت وجوه یا خسارات این قرارداد در نزد موسسه  به امانت قرار می دهد تا در صورت عدم پرداخت وجوه قرارداد یا طلب مددکار ، ناظر یا طرف متضرر بتواند بر اساس آن اقدام حقوقی بنماید..
 1. طرف دوم قرارداد ………… فقره چک / سفته  به مبلغ ………………… ریال و به شماره …………………… را به عنوان ضمانت پرداخت وجوه یا خسارات این قرارداد در نزد موسسه  به امانت قرار می دهد تا در صورت بروز خسارت ، ناظر یا طرف متضرر بتواند بر اساس آن اقدام حقوقی بنماید..

ماده یازده   داوری قرارداد

چنانچه به هر دلیل در شرح وظایف طرفین این قرارداد اختلاف نظری روی دهد ابتدا با مذاکره بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در نهایت ، این اختلاف توسطموسسه  به عنوان نماینده طرفین بررسی  و حل شده و نظر موسسه در این خصوص فصل الخطاب می باشد به نحوی که طرفین حق اعتراض نخواهند داشت.

تبصره : این داوری صرفاً مربوط به حل اختلافات در چارچوب این قرارداد  و در امور حقوقی بوده و در صورت عدم تمایل موسسه  به ورود در امور امور کیفری و جزایی شامل این بند  نخواهد بود و طرفین می توانند در خصوص چنین اختلافاتی به دادگاه صالحه مراجعه فرمایند.

این قرارداد در یازده ده ماده و در 4 صفحه و سه نسخه متحد شکل که همگی در حکم واحد هستند در تاریخ …………………..  امضا و بین طرفین مبادله گردید .

کاربر گرامی شما از این متن می توانید جهت قرارداد استخدام پرستار سالمند استفاده نمایید. همچنین توجه بفرمایید شما می توانید از پرستاران مه چهرگان جهت نگهداری سالمند خود استفاده نمایید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *